FENESE KALIP PLASTİKMETAL SANAYİ VETİC.LTD.ŞTİ.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Ziyaretçi Aydınlatma Metni
Değeri Ziyaretçimiz Kişisel verilerin Korunması Kanunu Kapsamında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz ve özel nitelikli kişisel verileriniz dâhil kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak FENESE KALIP PLASTİKMETAL SANAYİ VETİC.LTD.ŞTİ. (“Şirket”) tarafından işlenebilecektir.
Kişisel verilerin işlenmesi ise kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması, ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.
Kişisel verilerinizin korunması bizim için hayati öneme sahiptir. Bu konuda gereken tüm önlemleri alacağımızı ve son derece şeffaf olmaya devam edeceğimizi bildirmek istiyoruz.
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimiz tarafından fabrika sahasının fiziksel mekân güvenliğinin temini, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,  saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, ilgili/yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi (mahkemeler, kolluk kuvvetleri gibi), 6331 sayılı kanun gereği İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının yerine getirilmesi gibi amaçlarla işlenebilecektir.  Bu amaçlarla görüntü, kimlik ve iletişim verileriniz kaydedilebilir.
Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Yukarıda sayılan amaçlarla verileriniz işlenir, güvenle saklanır, kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğü, yasal mevzuat ve açık rızanız dışında 3. Kişilerle kesinlikle paylaşılmaz. Kişisel verileriniz; SGK, 4857 Sayılı İş Kanunu, VUK, TTK, İSG Kanunu gibi yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülükler gereği yetkili kamu kurum/kuruluşlarına, bilişim sistemleri ve/veya fiziksel mekân güvenliği konusunda hizmet aldığımız aracı firmalara, iş ortaklarımıza,hissedarlarımıza ve iş süreçlerimizde destek aldığımız yerel/uluslararası kuruluşlara, hukuki dayanaklar ve rızanız çerçevesinde aktarılabilecektir.
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek, sahamızın ve sizlerin güvenliğini sağlamak amacıyla toplanmaktadır. Bu çerçevede; kapalı devre görüntü sistemleri, ziyaretçi kayıt formları, gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, iş birliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmî kurumlar, diğer 3.kişiler de dâhil olmak üzere FENESE KALIP PLASTİKMETAL SANAYİ VETİC.LTD.ŞTİ.dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.
KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Haklarınız
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Bu kapsamda kişisel veriniz ile ilgili a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, e) KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, g)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Veri Sorumlusu ve İlgili Kişi Bilgi Talep Yöntemleri
KVK Kanunu gereği yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve aşağıda belirtilen kanallar ile Şirketimize iletebilirsiniz.
İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için,www.fenese.com adresinde Kişisel Verilerin Korunması başlığı altında “İlgili Kişi Bilgi Talep Formu” belgesini kullanmanızı, talebinize göre istenebilecek belge/bilgileri ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak bizzat elden ya da iadeli taahhütlü posta yolu ile yapılmasını öneriyoruz. İlgili Kişi olarak bilgi taleplerinizi,6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunun belirlediği ve daha sonra belirleyeceği yöntemlerle, web sitemizdeki “İlgili Kişi Bilgi Talep Formu” nu kullanarak yazılı olarak yapmanız gerekmektedir.
Ayrıca, ilgili kişi bilgi talep formunu kvkk@fenese.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak ya da Çevrimiçi kullanıcı olarak üzerinden yine bizlere talebinizi iletebilirsiniz.
Daha detaylı bilgi için ilgili kişi bilgi talep formunu inceleyebilirsiniz.
Ticaret Sicil no: 68235
Mersis No:0385046001000018                 
Ticaret ünvanı: FENESE KALIP PLASTİK METAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Adres: Nosab 209. Sk. No:3/A Nilüfer /BURSA
Kep adresi: fenesekalip@hs03.kep.trWeb adresi: www.fenese.com

Tel: 0224 441 9973